Kitaplar

Home - Kitaplar

Yalın Dönüşüm - Verimliliğin Şifresi

Bize hep bir şeyler söylendi ve bizlerde peşinen kabul ettik, uyguladık. Tıpkı üretim
operasyonlarında olduğu gibi,

“Makine boş durmasın, çalışsın, üret” dediler; hep ürettik ve stokları şişirdik.

Proseste problem olduğu zaman, “sakın makineyi durdurma, hataları sonra
düzeltiriz, şimdi yapmalıyız” dediler; hep ürettik ve hatalı ürünleri çöpe attık.

“Bu müşteri çok önemli; sakın üretimde hata olmasın” dediler; kaliteyi hat
sonuna koyduğumuz personel ile sağlamaya çalıştık, ama yinede hatasız ürün
gönderemedik.

“Eğitime ayıracak bütçe yok” dediler; eğitime, gelişime yeterince önem
vermedik, çalışanlarımızın kapasitesinden faydalanamadık ve umutsuz,
hedefsiz insanlar topluluğu oluşturduk.

“Finansal göstergelerimiz iyi, genel toplamdakarlıyız” dediler; detaylara
ulaşamadık, hangi müşteriden kar, hangisinden zarar ettiğimizi anlayamadık.

Hep denilenleri yaptık ancak yinede istediğimiz sonucu alamadık, verimli olamadık.
Çünkü araştırmadık, geliştirmeleri takip etmedik ve yeniliklere açık olmadık.

Operasyonel Mükemmellik | Yalın Değişim Yönetimi

Yalın ya da Toyota sistemleri denilince birçok kişi değer akış haritaları, çekme sistemi, 5S, kanban gibi teknik terimlerin olduğu sistemleri aklına getirir. Bu kısmen doğrudur, ancak gerçek bir dönüşüm için asla tek başına yeterli değildir.

Değişim sürecinin temel olarak üç sacayağı vardır ve bunlar birbirlerine sıkı sıkıya bağlıdır. Herhangi biri olmazsa değişim sürecinin başarıya ulaşması mümkün değildir.

Bunlar,
1- Uzun dönemli strateji ile kararlılık sabır göstermek,
2- Problemleri gün yüzüne çıkaran üretim ve operasyon sistemleri tasarlamak,
3- Problem çözmeye istekli ve becerikli insanlar yetiştiren insan sistemlerine sahip olmak.

Buradan, değişim sürecinin sadece teknik bir konu olmadığını, aynı zamanda insan davranış ve düşünce tarzlarını ilgilendiren sosyolojik bir konu olduğunu görmekteyiz.

Zaten yalın dönüşüm sürecini iyi yönetemeyip başarısızlığa uğrayan firmaların temel yanılgısı, değişimin sosyolojik boyutunu atlayıp teknik kısmına odaklanarak fiziksel değişim sağlamaya çalışmalarıdır. Sosyal açıdan kabul görmeyen ve insanları ikna etmeden gerçekleştirilen değişim sürecini ve bunun etkilerini, insanlar gönüllü olarak kabul etmezler, kabul etmiş gibi yaparlar.

Her ne kadar fiziksel olarak yaptığınız değişikliklerle değişim yaptığınız yanılgısına varsanız da, kişilerin zihinlerinde acabaların bulunduğu bir ortamda sürekliliğin sağlanması mümkün değildir. Kabul görmeden yapılan her tür değişiklik bir gün mutlak surette yok olmaya mahkûmdur.

Rekabete Yeni Boyut | Değer Zinciri Yönetimi

Müşteriye yok dememek ancak stok seviyelerini az tutmak, üretiminde malzemesiz kalmamak ancak envanter seviyelerini en aza indirgemek, operasyonel anlamda hızlı olmak ancak kaynakları en optimum seviyede kullanmak ve tüm bunları yaparken de çevresel faktörleri göz önüne alarak, karbon salınım seviyelerini azaltmak operasyonel mükemmelliği arayan üreticilerin birinci gündem maddesi. Tüm bu gerekli ancak birbirini kısıtlar gibi gözüken faktörler artık hiç bir işletmenin tek başına üstesinden gelemeyeceği boyutlardadır. Bu boyut, tedarik zinciri yönetiminin önemini daha da artırmakta ve daha etkin yönetilmesi zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır…

Dijital Dönüşüm Yol Haritası

Günümüz işletmelerinin en temel sorunlarının başında, süreçlerdeki kayıplar sonucu oluşan verimsizlik, pazardaki belirsizlik nedeniyle elde edemediğimiz hız, süreçlerdeki de- ğişkenlik sonucunda ortaya çıkan kalitesizlik gelmektedir.
223
Bu, üç unsur, kayıplar, belirsizlik ve değişkenlik ortadan kal- dırılmadan, sürdürülebilir başarının sağlanabilmesi olanak- sızdır. Bu bağlamda, kayıplara karşı mücadele edebilmek için YALIN, belirsizliği yönetebilmek için ÇEVİK, değiş- kenliği azaltabilmek için de PPS/Altı Sigma-DMAIC gibi problem çözme metrolojilerini çok iyi biliyor ve uyguluyor olmanız gereklidir. Mevcut durumu iyileştirebilmenin, stan- dartları oluşturmanın başka bir yolu yok!
Teknoloji, standartlar üzerine kurgulanması ge- reken bir araçtır. Standart binanın temeli, teknoljiyse binayı yükselten kolonlar- dır. O nedenle, iş standart- larını belirlemeden, yap- maya çalışacağınız tekno- lojik değişimler, ancak yan- lışı daha hızlı yapmanıza sebep olacaktır.

Standart belirlemek ve teknolojik değişimin özünde bil- gili olmak yatar. Yeni dönemin ve inovasyonun itici gücü bil- gidir. Bilgili olmak, standartları belirlemenize, üzerine tek- noloji girdirmenize destek olarak akıllı bir sistem elde etme- nizi – Akıllı sistem de sürekli bilgi üreterek sizin daha hızlı ve doğru karar alabilmenize olanak sağlar. Dijital çağda rekabet, bilginin gülcünden geçiyor.

Dijital Dönüşüm

İnternet dünyanın her yerine yayıldı. Yaşamımızı ön görülemez şekilde etkilemeye devam ediyor. Ancak yolculuk henüz bitmedi, belki de yeni başlıyor. Şimdilerde her tür nesnenin İnternete bağlandığı yeni bir çağın içindeyiz. Mülkiyet kavramının ortadan kalktığı, mobiliteninodak felsefe olduğu, insanların alışkanlıklarının/davranışlarının sosyolojik açıdan yeniden şekillendiği, eskiye hiç benzemeyen toplum modellerinin oluştuğu ve bildiğimiz birçok şeyin geçerliliğini yitirdiği yeni bir dönem: Nesnelerin İnterneti (IoT: Internet of Things).

Endüstriyel çağ iş yapma metotları kendi zamanının gerekliliklerine göre belki uygundu. Ancak, IoT devriminin doğurduğu yeni ihtiyaçların endüstriyel çağ bakış açısı ile karşılanabilmesi pek olanaklı gözükmemektedir. Daha çevik organizasyonlara, uçtan uca bütünsel süreçlere, çok yetkilikte insan kaynağına ve yeni öğreti modellerine ihtiyacımız bulunmaktadır.